Krówki reklamowe cukierkireklamowe24.pl


Zadzwoń i zapytaj:
33 50 65 216

Polityka prywaności

KLAUZULA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej: Polityka) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w firmie Lolly Polly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP: 5492443561, REGON: 363830789 z siedzibą 32-640 Zator ul. Słowackiego 22 (dalej „Przedsiębiorca”).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 

2. POLITYKA ZAWIERA:

 1. opis zasad ochrony danych obowiązujących u Przedsiębiorcy, 
 2. odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach). 

Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Zarząd Przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Lolly Polly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP: 5492443561, REGON: 363830789 z siedzibą 32-640 Zator ul. Słowackiego 22.

3. SKRÓTY I DEFINICJE:

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu. 

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1). 

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu. 

Dane szczególnych kategorii oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa. Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia. 

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu. Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Przedsiębiorca powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość). 

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych. RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. 

Przedsiębiorca oznacza  działalność gospodarczą pod nazwą Lolly Polly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. NIP: 5492443561, REGON: 363830789 z siedzibą 32-640 Zator ul. Słowackiego 22  

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH U PRZEDSIEBIORCY – ZASADY OGÓLNE:

4.1. Filary ochrony danych osobowych: 

(1) Legalność – Przedsiębiorca dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem. 

(2) Bezpieczeństwo – Przedsiębiorca zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie. 

(3) Prawa jednostki – Przedsiębiorca umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje. 

(4) Rozliczalność – Przedsiębiorca dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność. 

4.2. Zasady ochrony danych Przedsiębiorca przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad: 

 1. w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm); 
 2. rzetelnie i uczciwie (rzetelność); 
 3. w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); 
 4. w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja); 
 5. nie więcej niż potrzeba (adekwatność); 
 6. z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość); 
 7. nie dłużej niż potrzeba (czasowość); 
 8. zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

 4.3. System ochrony danych System ochrony danych osobowych u Przedsiębiorcy składa się z następujących elementów: 

1. Inwentaryzacja danych

Przedsiębiorca dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym: 

a) przypadków przetwarzania danych osób, których Przedsiębiorca nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane/UFO);

b) profilowania; 

c) współadministrowania danymi. 

2. Rejestr

Przedsiębiorca opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Przedsiębiorcy (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych u Przedsiębiorcy. 

3. Podstawy prawne

Przedsiębiorca zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym: 

 1. utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość, 
 2. inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Przedsiębiorca przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego jego interesu. 

4. Obsługa praw jednostki

Przedsiębiorca spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym: 

 1. obowiązki informacyjne. Przedsiębiorca przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków; 
 2. możliwość wykonania żądań. Przedsiębiorca weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających; 
 3. obsługa żądań. Przedsiębiorca zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane; 
 4. zawiadamianie o naruszeniach. Przedsiębiorca stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych. 

5. Minimalizacja

Przedsiębiorca posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (privacy by default), a w tym:

 1. zasady zarządzania adekwatnością danych; 
 2. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych; 
 3. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności. 

6. Bezpieczeństwo

Przedsiębiorca  zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

 1. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii; 
 2. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
 3.  dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka; 
 4. posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji; 
 5. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.

7. Przetwarzający

Przedsiębiorca posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Przedsiębiorcy, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia. 

8. Eksport danych

Przedsiębiorca nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Liechtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce. 

9. Privacy by design

Przedsiębiorca zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Przedsiębiorcy uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu. 

10. Przetwarzanie transgraniczne

Przedsiębiorca posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO. 

5. INWENTARYZACJA:

5.1 Profilowanie Przedsiębiorca identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Przedsiębiorca postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie. 

5.2. Współadministrowanie 

Przedsiębiorca identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami. 

6. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH: 

6.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności. 

6.2. Przedsiębiorca prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe. 

6.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Przedsiębiorcy rozliczanie większości obowiązków ochrony danych. 

6.4. W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Przedsiębiorca uznał za odrębną dla potrzeb Rejestru, Przedsiębiorca odnotowuje co najmniej: 

 1. nazwę czynności, 
 2. cel przetwarzania, 
 3.  opis kategorii osób,
 4. opis kategorii danych, 
 5. podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Przedsiębiorca, jeśli podstawą jest uzasadniony interes, 
 6. sposób zbierania danych, 
 7. opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),
 8. informację o przekazaniu poza EU/EOG;  (ix) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych. 

7. PODSTAWY PRZETWARZANIA: 

7.1. Przedsiębiorca dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania. 

7.2. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne / władza publiczna, uzasadniony cel Przedsiębiorcy), Przedsiębiorca dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody – wskazując jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń. 

7.3. Przedsiębiorca wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej  konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (e -mail, telefon, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.). 

8. SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH:

8.1. Przedsiębiorca dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza. 

8.2. Przedsiębiorca ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie w siedzibach Przedsiębiorcy informacji lub odwołań do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich u Przedsiębiorcy, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Spółką w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.

8.3. Przedsiębiorca  dba o dotrzymywanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób. 9.4. Przedsiębiorca wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych. 

8.4. W celu realizacji praw jednostki Przedsiębiorca zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Przedsiębiorcę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany, 

8.5. Przedsiębiorca dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób. 

9. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE:

9.1. Przedsiębiorca  określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych. 

9.2. Przedsiębiorca  informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby. 

9.3. Przedsiębiorca informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby. 

9.4. Przedsiębiorca  informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej. 

9.5. Przedsiębiorca określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym). 

9.6. Przedsiębiorca informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

9.7. Przedsiębiorca informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. 

9.8. Przedsiębiorca informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe). 

9.9. Przedsiębiorca  informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą. 

9.10. Przedsiębiorca  bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby. 

10. ŻĄDANIA OSÓB: 

10.1. Prawa osób trzecich. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Przedsiębiorca wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Przedsiębiorca może się zwrócić do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu. 

10.2. Nieprzetwarzanie. Przedsiębiorca informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw. 

10.3. Odmowa. Przedsiębiorca informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych. 

10.4. Dostęp do danych. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Przedsiębiorca informuje osobę, czy przetwarza jej dane, oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Przedsiębiorca nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych. 

10.5. Kopie danych. Na żądanie Przedsiębiorca wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Przedsiębiorca wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych. 

10.6. Sprostowanie danych. Przedsiębiorca dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Przedsiębiorca ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Przedsiębiorca informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby. 

10.7. Uzupełnienie danych. Przedsiębiorca uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Przedsiębiorca ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Przedsiębiorca nie musi przetwarzać danych, które są Przedsiębiorcy zbędne). Przedsiębiorca może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Przedsiębiorcę procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne. 

10.8. Usunięcie danych. Na żądanie osoby Przedsiębiorca usuwa dane, gdy: 

 1. dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach, 
 2. zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 
 3. osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych, 
 4. dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, 
 5. konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego, 
 6. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej). 

Przedsiębiorca określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO. Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, Przedsiębiorca podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. W przypadku usunięcia danych Przedsiębiorca informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby. 

10.9. Ograniczenie przetwarzania. Przedsiębiorca dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy: 

 1. osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość, 
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, 
 3. Przedsiębiorca nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Przedsiębiorcy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu. W trakcie ograniczenia przetwarzania Przedsiębiorca przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Przedsiębiorca informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Przedsiębiorca informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

10.10. Przenoszenie danych. Na żądanie osoby Przedsiębiorca wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Przedsiębiorcy, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Przedsiębiorcy. 

10.11. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Przedsiębiorcę w oparciu o uzasadniony interes Przedsiębiorcy lub o powierzone Przedsiębiorcy zadanie w interesie publicznym, Przedsiębiorca uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Przedsiębiorcy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

10.12. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych. Jeżeli Przedsiębiorca prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Przedsiębiorca uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

10.13. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Przedsiębiorcę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Przedsiębiorca uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

10.14. Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu. Jeżeli Przedsiębiorca przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Przedsiębiorca zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Przedsiębiorcy, chyba że taka automatyczna decyzja: 

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Spółką, lub 
 2. jest wprost dozwolona przepisami prawa, lub 
 3. opiera się na wyraźnej zgodzie odwołującej osoby. 

11. MINIMALIZACJA: 

Przedsiębiorca dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem: 

 1. adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania), 
 2. dostępu do danych, 
 3. czasu przechowywania danych. 

11.1. Minimalizacja zakresu Przedsiębiorca zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. Przedsiębiorca dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok. Przedsiębiorca przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design). 

11.2. Minimalizacja dostępu Przedsiębiorca stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe). Przedsiębiorca stosuje kontrolę dostępu fizycznego. Przedsiębiorca dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających. 

Przedsiębiorca dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Przedsiębiorcy. 

11.3. Minimalizacja czasu Przedsiębiorca wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Przedsiębiorcy, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów produkcyjnych Przedsiębiorcy, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Przedsiębiorcę. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych. 

12. BEZPIECZEŃSTWO:

Przedsiębiorca zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorcę. 

12.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa Przedsiębiorca przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

(1) Przedsiębiorca zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych. 

Przedsiębiorca kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają. 

(2) Przedsiębiorca przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Przedsiębiorca analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. 

(3) Przedsiębiorca ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Przedsiębiorca ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak:

(i) pseudonimizacja, 

(ii) szyfrowanie danych osobowych,

(iii) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, 

(iv) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. 

12.2. Oceny skutków dla ochrony danych Przedsiębiorca dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie. Przedsiębiorca stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w Przedsiębiorcy. 

12.3. Środki bezpieczeństwa Przedsiębiorca stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa u Przedsiębiorcy i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Przedsiębiorcę dla tych obszarów. 

12.4. Zgłaszanie naruszeń Przedsiębiorca stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia. 

13. PRZETWARZAJĄCY: 

Przedsiębiorca posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Przedsiębiorcy opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Przedsiębiorcy. Przedsiębiorca przyjęła minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiące Załącznik nr 2 do Polityki – „Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”. Przedsiębiorca rozlicza przetwarzających z wykorzystania pod-przetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych. 

14. EKSPORT DANYCH: 

Przedsiębiorca rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG w 2017 r. = Unia Europejska, Islandia, Liechtenstein i Norwegia). Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (shadow IT), Przedsiębiorca okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne. 

15. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI: 

Przedsiębiorca zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Przedsiębiorcę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji. 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

Kontakt do Administratora danych:

Lolly Polly spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa NIP: 5492443561, REGON: 363830789 z siedzibą 32-640 Zator ul. Słowackiego 22.

Informacje

Kontakt

 • sklep@cukierki-reklamowe24.pl
 • tel. +48 33 50 65 216